Det skal der gøres

Helt grundlæggende kræver vi handling – og jo før desto bedre. Vi har den nødvendige, fælles viden om udfordringerne og om, hvad der vil ske, hvis vi ikke gør noget. Derfor er tiden nu inde til at sætte ind, så Roskilde Kommune kan blive danmarksmester i rent grundvand i 2025.

Differentieret indsats

Vi skal have en politisk og forvaltningsmæssig differentieret tilgang til beskyttelse af grundvandet.

I Roskilde Nord er grundvandet dårligt beskyttet fra naturens side pga. tynde lerlag. Grundvandet i Roskilde Syd er bedre beskyttet pga. tykke lerlag. ’Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse’ skal derfor afspejle denne forskellighed, således at vandværkernes forslag som anført i partsindlægget præsenteret for kommunen i november 2020, kun behøver at gælde for Roskilde Nord.

Alle steder skal ikke skæres over én kam.

Udvid forsigtighedsprincippet

Vandværkerne i Roskilde Nord ønsker at indføre et udvidet forsigtighedsprincip i sårbare områder – som Roskilde Nord – der altid tilgodeser grundvandet 100 procent efter princippet ”Er man i tvivl, er man ikke i tvivl”. 

Vi ønsker en differentieret indsats, der stiller særlige krav i de mest sårbare områder.

Med andre ord: Er der den mindste risiko ved, at en given aktivitet – uanset type og hvem der står bag – kan medføre en forurening af grundvandet i følsomme områder nu eller senere, så skal den forbydes eller radikalt ændres, så vores grundvand ikke kommer yderligere i fare.

I EU-regi opererer man med et forsigtighedsprincip, der handler om at håndtere risici i forbindelse med folkesundhed. Princippet indebærer, at hvis oplysninger om f.eks. et byudviklingsprojekt eller en miljøaktivitet antyder, at projektet kan påvirke menneskers sundhed negativt, så kan man skride ind for at minimere den risiko, også selvom oplysningerne er usikre.

Der findes i dag ikke en klar definition af forsigtighedsprincippet i lovgivningen, og det er derfor en politisk beslutning, hvor streng en fortolkning der skal anlægges.

Og derfor er der brug for et politisk baseret ‘udvidet forsigtighedsprincip’.

Reservér kildepladser

På baggrund af en rapport udarbejdet af Cowi for vandværkerne i Roskilde Nord vil vi have de udpegede anbefalede områder til fremtidige kildepladser i Roskilde Nord inkluderet i Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.

På den måde kan vi sikre, at planlægning af byudvikling m.v. fra starten tager hensyn til placeringen af de fremtidige kildepladser.

Den ovennævnte beskyttelse gælder både nuværende og ikke mindst fremtidige kildepladser (område hvor vandværker har grundvandsboringer).

Derudover ser vi gerne ekstra fokus på beskyttelse af grundvandsdannende oplande. Det kunne f.eks. være ved at anlægge grundvandsparker strategiske steder i området, hvor man viderefører beskyttelsen af de boringsnære områder og dermed skærmer grundvandet mod nedsivning af uønskede stoffer – sådan som brancheorganisationerne Danske Vandværker, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening efterlyser her.

Genopret naturlig beskyttelse

Den danske grundvandspolitik forudsætter alt andet lige indirekte, at naturen står for at behandle vandet på dets vej ned gennem jordlagene, så vi kan drikke grundvandet uden at gøre andet end at ilte det, inden det sendes ud i vandhanerne hos forbrugeren.

Det kan vi blandt andet sørge for ved at forsætte arbejdet med skovrejsning, for eksempel i Gulddysseskoven, hvilket styrker de øverste jordlags evne til at filtrere uønskede stoffer ud af overfladevandet i takt med, at det siver ned.

Derudover foreslår vi, at man fra kommunens side begynder at sætte skilte op i de områder, herunder BNBO- og NFI’er, hvor grundvandet er særligt sårbart. Det gælder både de steder, hvor vi henter vand op nu og omkring de fremtidige kildepladser.

Stop skadelige aktiviteter

De eksisterende kildepladser i Roskilde Nord – der for hovedpartens vedkommende ligger i byområder – skal der tages hånd om ved, at vi får etableret et forbud mod brug af pesticider.

Dernæst vil vi også have sat en stopper for, at der gives tilladelse til lodrette jordvarmeanlæg i sårbare områder på bekostning af vandforsyningssikkerheden. De lodrette jordvarmeanlæg udgør en risiko, da de skaber en direkte vej fra overfladen ned til grundvandet med risiko for udsivning af frostvæske samt en mulig kemisk og bakteriel effekt. Desuden udgør de en transportvej for anden forurening fra jordoverfladen til de dybe, primære grundvandsforekomster.

Lige nu er der givet tilladelse til 18 lodrette jordvarmeboringer i boligudviklingsområdet Broengen, som ligger i et særligt følsomt område. Samme sted har vi også set sprøjtning, som potentielt kan forurene grundvandet, hvilket også er med til at understrege behovet for skrappere sanktionsmuligheder i lovgivningen.

Det kan DU gøre

Vi beder dig være aktiv i debatten om vores grundvand, så vores politikere – lokalt i Roskilde såvel som på Christiansborg – ved at en bedre grundvandsbeskyttelse er vigtigt også for dig. Sammen beskytter vi grundvandet bedst.

Udover de politiske ønsker, der som bekendt kan være svære og langsommelige at få opfyldt, så ligger der – naturligvis – også et ansvar hos borgere og virksomheder i Roskilde Nord. Vi kan selv være med til at gøre en positiv forskel gennem vores egne handlinger og valg.

Undlad at bruge ukrudtsmidler i haven. Roundup og lignende ukrudtsmidler er en nem løsning, når indkørslen og flisegangen skal holdes pæn, men i de områder har man fjernet det øverste lag jord og erstattet det med grus – og med dét fjernet en stor del af jordens evne til at filtrere for eksempel pesticider fra, som derfor lettere ender i grundvandet i form af BAM.

Nedbrydningsproduktet DMS har vist sig at være den pesticidrest, der hyppigst forekommer i de almene vandværkers boringskontrol i Danmark. Det stammer fra svampemidler, som man har brugt i gartnerier og i træbeskyttelse, og det er naturligvis et stof, man som forbruger eller virksomhedsejer bør vælge fra.

Samarbejde og inspiration udefra

Meget af det arbejde, der ligger foran os i Roskilde Nord, har flere andre kommuner allerede taget hul på. I Horsens og Skanderborg har man store planer om bæredygtighed og cirkulær økonomi, mens man i Aarhus og Esbjerg har indsatsplaner for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i byer, herunder øget skovrejsning. Endelig har blandt andet Rebild Kommune god erfaring med skiltning i sårbare grundvandsområder, hvilket man for eksempel også kan se mange steder i Sverige.

I Roskilde Nord bliver ganske store dele af vores grundvand dannet uden for kommunegrænsen, blandt andet i Egedal og hos andre af vores naboer. Udfordringer med grundvandet dér kan derfor meget vel også blive vores udfordringer.

Alt i alt ser vi derfor et åbenlyst behov for tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne, de forskellige kommunale instanser og relevante parter.

Bæredygtige lokalsamfund

Som du kan læse nedenfor, er Verdensmål nummer 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ blandt de tre mål, som vi har valgt at tage med i vores arbejde for beskyttelse af grundvandet i Roskilde Nord.

Derudover ser vi også et vigtigt bæredygtighedsaspekt i, at grundvandet bliver hentet lokalt, der hvor det skal bruges, så der ikke skal bruges store mængder energi på at pumpe det langvejs fra. Og derfor skal vi naturligvis også passe på vores lokale grundvand.

Det gælder ikke mindst i de områder i Roskilde Nord, hvor den naturlige beskyttelse af grundvandet er dårlig, og vi er derfor nødt til at gøre en ekstra indsats. Med de mange forslag her på sitet håber vi, at vi – for vores børn og børnebørns skyld – kan sikre præcis det.

VERDENSMÅLENE

Den 1. januar 2016 trådte FN’s 17 Verdensmål, også kendt som SDG’erne, i kraft, og siden da har de i den grad vundet indpas som guide til, hvordan vi som mennesker kan forbedre livet på jorden – både for os selv og miljøet omkring os. Det er også essensen af det, vi vil gøre i Roskilde Nord, og derfor har vi taget tre af målene til os som rettesnor for vores arbejde.

RENT VAND
OG SANITET

Der fokuseres på vigtigheden af rent grundvand som et basalt livsvilkår. Det gælder både de områder, hvor decideret vandmangel er udbredt, og i lande som Danmark, hvor forurening er et vilkår, vi i stigende grad bliver nødt til at forholde os til.

I henhold til den danske grundvandspolitik betyder ‘rent vand’, vand, der ikke har været renset eller er blevet tilsat kemikalier for at være drikkeligt.

BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

Netop de to elementer er afgørende for, at livet for de millioner af mennesker, der i disse år forlader landområder verden over for at rykke mod byerne, bliver holdbart. Og for at byerne kan hænge sammen i det hele taget.

Et bæredygtigt lokalsamfund skal naturligvis have rent, og allerhelst ubehandlet, grundvand, hvilket er lige præcis det, vi arbejder for i Roskilde Nord.

PARTNERSKABER
FOR HANDLING

Partnerskaber og handling er på mange måder vores grundlag for arbejdet med de to andre mål. Ingen af SDG’erne kommer i nærheden af at blive realiseret, hvis vi ikke samarbejder på tværs af myndigheder, erhvervsliv, organisationer og som privatpersoner.

Det samme gør sig gældende, hvis vi skal have beskyttet vores grundvand i Roskilde Nord bedre.
Og det skal vi.